Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meerdere landschappen, of een dat aan een gedeelte van een landschap toebehoort, is betrokken.

Deze regelingen bakenen dus een tweetal terreinen af, dat van den gouvernementsrechter en dat van den zelfbestuursrechter.

Aan den eerste zijn voorbehouden alle rechtsgedingen ter zake van regelingen, die bet gouvernement voor de zelfbesturen vaststelde. En bovendien de berechting van alle misdrijven en overtredingen, waarin het gouvernement zelf, zijn eigendommen of inkomsten of waarin gouvernementsonderhoorigen als medegedaagden of medebeklaagden betrokken zijn.

De vraag doet zich evenwel voor of deze onderscheiding bestemd is om altijd gehandhaafd te blijven, of hier niet een weg open ligt om de positie der zelfbesturen te verstevigen door de grenzen der bevoegdheid van den gouvernementsrechter minder ruim af te bakenen.

Met name zou het gezag van den zelfbestuursrechter winnen, wanneer men diens bevoegdheid uitbreidde en hem ook overliet de berechting der gedingen wegens overtreding van de door het gouvernement vastgestelde en voor de landschappen geldende regelingen. Deze uitbreiding lijkt uitvoerbaar, mits een behoorlijk toezicht op deze rechtsbedeeling gewaarborgd is.

Aan den gouvernementsrechter blijven dan opgedragen de berechting der strafbare feiten, gepleegd tegen den lande, zijn inkomsten en eigendommen, omdat de hierbij betrokken belangen uitgaan boven die der zelfbesturen, die een locaal karakter dragen. Ook dient aan deze voorbehouden te blijven de berechting der ge-

Sluiten