Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dingen waarin een of meer gouvemementsonderhoorigen tezamen met zelfbestuursonderhoorigen betrokken zijn. Een uitzondering zou op dit punt gemaakt kunnen worden voor een aan de rechtsmacht van den zelfbestuursrechter onderworpen schuldenaar, die een gouvemementsonderhoorige tot borg heeft, een zgn. strooborg. Zij zouden ieder aan hun eigen rechter onderworpen kunnen blijven.

Vergelijkt men beide regelingen met elkander, dan blijkt verder dat, behalve een verschil in woordkeus, de zelfbestuursregelen bepalen dat rechtsvorderingen tegen een landschap, of die, waarbij het vermogen van een gedeelte van een landschap of die, waarin een landschap medegedaagde is, aan de rechtsmacht van den zelfbestuursrechter onttrokken zijn. Deze bepaling ontbreekt in de politieke contracten.

Bovendien bleek dat de contracten, onderling vergeleken, ook niet gelijkluidend zijn.

Verder missen zoowel de contracten als de zelfbestuursregelen een regeling voor het veelvuldig voorkomend geval dat iemand, die een strafbaar feit beging, daarna van status verandert en eerst gouvemementsonderhoorige dan zelfbestuursonderhoorige wordt of omgekeerd. Logisch lijkt het in een dergelijk geval zijn status op het tijdstip van het plegen van het strafbare feit den doorslag te laten geven.

Al zou men de nog bestaande bevoegdheidsgrens tusschen gouvernements- en zelfbestuursrechter in beginsel ongerept willen laten, dan geven deze laatste opmer-

Sluiten