Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doet een dorpsrechtbank de aangebrachte zaken niet met de noodige voortvarendheid af, dan mogen de belanghebbenden de naasthoogere rechtbank hiermede in kennis stellen. Deze geeft de betrokken dorpsrechtbank opdracht de zaken binnen een bepaalden termijn af te doen. Geeft deze aan die opdracht geen gevolg, dan doet zij de zaken zelf af.

Zij die voor de dorpsrechtbank moeten verschijnen, doch dit zonder geldige reden nalaten, worden beboet met f 2,— (twee gulden) en kunnen bovendien met behulp van den sterken arm voorgeleid worden.

De opgelegde boeten en verschuldigde gerechtskosten worden verdeeld onder de leden van de dorpsrechtbank, in dier voege dat het aandeel van den voorzitter dubbel zoo groot is als dat van een lid. In de Delische batakdoesoen heeft de klager in strafzaken recht op 25% van de opgelegde boete. In de Simeloengoensche landschappen kwam dit gebruik vroeger eveneens voor. x)

§2. Godsdienstige rechtspraak.

Prof. van Vollenhoven vermeldt dat ter S.O.K. godsdienstige rechtspraak ontbreekt. 2) In de sultanaten Asahan en Serdang komen echter colleges voor die öf geschillen waarin de godsdienstige gewoonten en gebruiken betrokken zijn, beslissen (Asahan)

öf tot taak hebben in dergelijke geschillen advies uit

x) J. Tideman, Simeloengoen, blz. 243.

2) Het Adatrecht van N.I , dl. 1, blz. 298.

Sluiten