Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te brengen aan den gewonen rechter, die de beslissing geeft (Serdang).

In Asahan is de godsdienstige rechtspraak opgedragen aan den „raad agama” *), die belast is met de beslissing van alle geschillen, gerezen tusschen mohammedaansche onderhoorigen van dat landschap over:

a. huwelijken,

b. echtscheiding, verstooting en herroeping van verstooting,

c. boedels.

De raad agama bestaat uit een voorzitter (kadli) en leden aan wie de eisch gesteld wordt dat zij voldoende kennis bezitten van de mohammedaansche wetten en instellingen. Zij worden benoemd door het zelfbestuur.

Voor het nemen van wettige beslissingen is de tegenwoordigheid vereischt van den voorzitter en tenminste twee leden.

De raad kan echter niet zelfstandig optreden. Indien iemand in een zich voordoend geschil de beslissing van den raad agama wil vragen, moet hij beginnen de zaak aan te geven bij den op elke districtshoofdplaats bescheiden moskeebeambte, den imam. Deze stelt een voorloopig onderzoek in en geeft de zaak over aan het districtshoofd, dat haar doorzendt aan den sultan. Het staat aan dezen om uit te maken of de zaak al of niet door den raad beslist zal worden.

In het eerste geval kunnen belanghebbenden van

Zelfbestuurs verordening van 28 December 1925.

Sluiten