Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van belang voor de instandhouding van een harmonische samenleving. Want, al heeft een aparte godsdienstige rechtspraak haar bevoegdheid op een speciaal gebied, zij zou als zelfstandig instituut een beteekenis krijgen, die de beteekenis van het zelfbestuur gaat evenaren. De inheemsche maatschappij ter S.O.K. is —• uitgezonderd de bataksche bevolking — overtuigd mobamTnpdaAnsch. Zij behoeft dus veelvuldig beslissingen naar het mohammedaansche recht, voor zoover dit in het eigen recht is opgenomen.

Zoo moeten de zelfbesturen ertoe gekomen zijn de deskundigen op dat speciale gebied te bezigen als adviseurs voor den gewonen rechter. Zooals bleek geschiedde dit niet overal op dezelfde wijze. Het zelfbestuur van Asahan ging hierin al heel ver, maar het kon er toch ook niet toe komen de godsdienstige rechtspraak zelfstandig te maken.

In de praktijk blijkt tegen de hier besproken organisatie geen bezwaar te bestaan, omdat deze voldoende waarborgen biedt voor een bevredigende rechtsbedeeling in kwesties van godsdienstigen aard. Er is dan ook geen aanleiding om bij de zelfbesturen aan te dringen op de instelling van godsdienstige rechtbanken in den geest der Javaschepanghoeloegerechten(S. 1931, no 53).

§3. Eigenlijke landschapsrechtspraak.

a. Regelingen.

Behalve door het adatrecht wordt de landschapsrechtspraak beheerscht door geschreven bepalingen. Dit

Sluiten