Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gerechten gelijkenis vertoont met die van het bestuur over de landschappen en de deelen, waaruit deze bestaan. Een uitzondering op dezen regel vormen de hoogste rechtbanken in de sultanaten. Hiervan zijn niet alleen de sultans, maar ook de hoofden der ommelanden lid. Aanvankelijk toch bestond het bestuur over de sultanaten uit de sultans en hun rijksgrooten. Deze zijn in meerdere of mindere mate (het sterkst door de invoering van het districtsbestuur) uit de sultanaatsbesturen gedrongen. Maar dit had niet ten gevolge dat zij nu ook uit de hoogste rechterlijke colleges verdwenen; deze behielden hun collegiale samenstelling.

In het rechtstreeksche sultansgebied en in elk der ommelanden vormt resp. de vertegenwoordiger van den sultan en het hoofd een gerecht (kerapatan rol, kerapatan oeroeng of kerapatan district). Evenzoo in Langkat de hoofden der drie loehaks, waarin dit landschap verdeeld is. In Asahan en Siak Sri Indrapoera hebben de districtsgerechten een collegiale samenstelling, hetgeen vermoedelijk nog een restant is uit den tijd toen het bestuur over de deelen, waaruit deze landschappen bestaan, gevoerd werd door een raad van soekoehoofden. Deze bestuursvoering is sedert lang in onbruik geraakt.

Ook de rechtbanken in de maleische landschapsgroepen bestaan uit de zelf bestuurders en de hoofden der districten, of der nagarien of der nagaribonden. Hierbij valt nog op te merken dat de Batoe Barasche landschappen tezamen een hoogste rechtbank hebben; de zelfbestuurders zijn lid van dit college. Zij fungeeren om de beurt als voorzitter.

Sluiten