Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer dan f 10,■—- doch minder dan f 20,—• is gesteld.

De uitspraken van de kerapatan kitik zijn vatbaar voor hooger beroep bij den kerapatan oeroeng, welke bovendien oordeelt over:

a. alle burgerhjke rechtsvorderingen, wanneer de waarde in geschil meer dan f 100,'—* bedraagt;

b. alle strafbare feiten waarop boete van meer dan f 20,-—• doch minder dan f 60,'— is gesteld.

c. jurisdictiegescbillen tusschen lagere gerechten.

Van de uitspraken der kerapatans oeroeng is hooger

beroep toegelaten op de kerapatan doesoen, wat betreft burgerlijke rechtsvorderingen, wanneer de waarde in geschil meer bedraagt dan f 250,'—

De kerapatan doehoen oordeelt bovendien over:

a. alle burgerhjke rechtsvorderingen door maleiers ingesteld tegen bataks;

b. jurisdictiegeschillen tusschen kerapatans oeroeng;

c. strafbare feiten waarop boete van meer dan f 60,'—■ is gesteld, benevens die waarin zoowel maleiers als bataks betrokken zijn.

In de onderhoorigheid Padang van het landschap Deli oordeelt de kerapatan radja over:

a. alle burgerlijke rechtsvorderingen, wanneer de waarde in geschil minder bedraagt dan f 625,'—•;

b. alle strafbare feiten waarop geen zwaardere straf dan drie maanden hechtenis of boete van f 80,'—• is gesteld.

Van deze uitspraken is hooger beroep toegelaten op de kerapatan negri Padang, wat betreft burgerhjke

Sluiten