Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In het landschap Siak Sri Indrapoera oordeelen de onderd'utricUgerechten over:

a. alle burgerlijke rechtsvorderingen, wanneer de waarde in geschil niet meer bedraagt dan f 50,'—

b. alle strafbare feiten waarop geen zwaardere straf is gesteld dan geldboete van f 25,—- en de zgn. lichte misdrijven.

Van deze uitspraken is hooger beroep toegelaten op de districtsgerechten. In burgerhjke rechtsvorderingen, wanneer de waarde in geschil meer bedraagt dan f 25,—> en in strafzaken, wanneer een boete van f 10,—< of meer is opgelegd.

Behalve van deze zaken nemen de districtsgerechten in eersten aanleg kennis van:

a. alle burgerlijke rechtsvorderingen, wanneer de waarde in geschil meer dan f 50,—* en minder dan f 500,—* bedraagt;

b. alle strafbare feiten waarop een geldboete van meer dan f 25,—• en minder dan f 100,'—* is gesteld;

c. burgerlijke rechtsvorderingen tegen mindere hoofden, geen leden van de districtskerapatans zijnde en die niet tot de bevoegdheid van de groote kerapatan behooren.

Van deze uitspraken is hooger beroep toegelaten op de groote kerapatan. Wat betreft burgerlijke rechtsvorderingen, wanneer de waarde in geschil meer bedraagt dan f 250,— en wat betreft strafzaken, wanneer de opgelegde boete meer bedraagt dan f 50,—•• Bovendien behandelt de groote kerapatan alle grootere zaken dan

Sluiten