Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen in de volgorde van de belangrijkheid van het gebied, waarover zij gesteld zijn, de laatsten in den opgaanden graad van voornaamheid.

De vonnissen houden de gronden in, waarop zij rusten en noemen in strafzaken het misdrijf of de overtreding waarvoor gestraft werd. Zij worden onderteekend door de rechters die aan de berechting der zaak deelnamen, den moh. adviseur, het o.m. en den griffier.

De presidenten der rechtbanken en gerechten handhaven de orde op de terechtzittingen, leiden de beraadslagingen en spreken de vonnissen uit.

Het o.m. is belast met de verdere vervolging van strafbare feiten, de tenuitvoerlegging van strafvonnissen en de verantwoording van geïnde geldboeten.

De griffiers houden aanteekening van alles wat op de terechtzittingen voorvalt, zij stellen de vonnissen op en houden de registers van aanhangig gemaakte zaken bij.

Algemeen geldt een termijn van 15 dagen voor het instellen van hooger beroep.

2. Wie een burgerlijke zaak aanhangig maakt, moet 10% van de waarde in geding storten bij de betrokken rechtbank of het gerecht (wang medja). Wordt de eisch toegewezen, dan betaalt de gedaagde dit bedrag aan eischer terug. Ook de eischer in hooger beroep moet wang medja storten en wel 5 % van de waarde in geding. Wordt het vonnis te zijnen gunste gewijzigd, dan ontvangt hij dit gestorte bedrag terug.

Kostelooze procedure is mogelijk.

Nadat het o.m. een voorloopig onderzoek ingesteld

Sluiten