Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eed afleggen ter bevestiging hunner verklaringen. In de landschappen Deli, Serdang, de Batoe Barasche, de Karosche en de Simeloengoensche landschappen is een eedsregeling ingevoerd van den volgenden inhoud.

Getuigen kunnen op verzoek van een der partijen beƫedigd worden. De rechter moet dit verzoek toestaan.

De eischer kan gedaagde en omgekeerd kan deze aan eischer den eed opdragen om hiervan de beslissing van de zaak te laten afhangen.

De gedaagde, die weigert een eed af te leggen of ook weigert eischer den eed te laten afleggen, terwijl gedaagde zelf verzocht werd den eed af te leggen, wordt in het ongelijk gesteld.

Evenzoo wordt eischer in het ongelijk gesteld, indien hij weigert den eed af te leggen, nadat eischer verzocht heeft, dat gedaagde den eed aflegt en gedaagde dezen eed aan hem terugwijst.

De hier geschetste gang van zaken wijkt af van de officieel vastgestelde regeling. Deze schrijft den rechter naar het voorbeeld van de gouvernementsbepalingen een lijdelijke houding voor. Indien nl. de eischer, behoorlijk opgeroepen zijnde, niet ten bepaalden dage voor de kerapatan verschijnt, noch iemand van zijnentwege doet verschijnen, wordt de eisch voor vervallen gehouden en de eischer veroordeeld in de kosten, behoudens het recht om na voorafgaande betaling van de kosten zijn vordering opnieuw voor te brengen.

Wanneer de verweerder, behoorlijk opgeroepen zijn-

Sluiten