Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de, niet verschijnt, noch iemand van zijnentwege doet verschijnen, wordt de eisch toegewezen, tenware het aan de kerapatan mocht blijken dat deze is onrechtmatig of ongegrond.

Dit vonnis wordt den verweerder aangezegd, hij mag hiertegen in verzet komen.

Een dergelijke gang van zaken strookt niet met de geldende rechtsorde, die ook in civiele zaken een verstoring ziet van de harmonie in de samenleving. Tegen deze verstoring komt de gemeenschap in het geweer. Zij heft haar op, is dus actief, haar optreden is gericht op het herstel van deze harmonie. Een beslissing die automatisch genomen moet worden, alleen tengevolge van het niet verschijnen van een der partijen, is hiermede in strijd. Zoo kunnen deze regels van vreemden oorsprong nooit opgenomen worden in het eigen recht.

3. Het strafproces verloopt als volgt: Zoodra de stukken van het voorloopig onderzoek ontvangen zijn door het o.m., geeft dit hiervan kennis aan den betrokken voorzitter. De datum der terechtzitting wordt vastgesteld èn de beklaagde èn de getuigen krijgen opdracht om aanwezig te zijn in het gebouw, waar de zitting gehouden wordt. Verzuimen zij hieraan gevolg te geven en blijkt dat dit aan onwil te wijten is, dan worden zij gestraft. Is de verdachte in voorloopige hechtenis genomen, dan wordt hij ongeboeid, doch wel onder bewaking, voor den rechter geleid.

De zitting wordt geopend, de djaksa leest de beschuldiging voor, waarna de voorzitter den verdachte in ver-

Sluiten