Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoor neemt. Hierna volgen de getuigen, waarop verdachte gelegenheid krijgt op de getuigenverklaringen te antwoorden.

Acht de rechter de zaak voldoende onderzocht, dan volgt de beraadslaging, waarbij dezelfde regelen in acht genomen worden als bij de beraadslaging in burgerlijke zaken.

f. Vonnis en uitspraak.

Het resultaat der beraadslaging, neergelegd in het vonnis, wordt na heropening der openbare zitting, in het openbaar bekend gemaakt. Er is dan nog geen gelegenheid geweest om het vonnis op schrift te stellen, zoodat alleen de overwegingen, waarop het vonnis rust en de uitspraak zelf worden medegedeeld. Na de terechtzitting worden proces verbaal en vonnis opgemaakt. Na onderteekening door den voorzitter, de leden, den moh. adviseur, het o.m., den griffier en den europeeschen ambtenaar, die bij de terechtzitting tegenwoordig was, volgt indiening voor hooger toezicht.

g. Rechtsmiddelen.

In vele gevallen, kunnen partijen wanneer zij met een uitspraak geen genoegen nemen, in hooger beroep gaan bij een hoogeren rechter. Welke deze gevallen zijn blijkt uit de zelfbestuursverordeningen, die de bevoegdheid der rechtbanken en gerechten regelen.

Van de uitspraken der hoogste rechtbanken is geen hooger beroep meer mogelijk. Op deze uitspraken kan

Sluiten