Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tl

alleen invloed uitgeoefend worden middels het hooger toezicht.

h. Hooger toezicht.

Aan het slot van de inleiding x) werd opgemerkt dat de zelfbesturen bij de uitoefening van het eigen meesterschap niet geheel vrij zijn. De bestuursorganen, die het gouvernement in die gebieden heeft ingesteld, geven bij hun bestuursdaden leiding en oefenen toezicht daarop uit. Dit geldt ook t.o.v. de rechtspraak in de zelfbesturen. De politieke contracten en de zelfbestuursregelen (art. 17) bepalen dan ook dat de rechtspraak zal plaats vinden onder leiding en toezicht van het europeesch bestuur.

Hef laatste artikel bevat een uitvoerige regeling van dit toezicht.

In geval een vonnis van een inheemsche rechtbank veroordeeling inhoudt tot een vrijheidsstraf voor langer dan één jaar of tot geldboete van meer dan f 100,— (één honderd gulden), wordt het voor de ten uitvoer legging onderworpen aan het oordeel van het hoofd van gewestelijk bestuur, dat daarin zoodanige wijzigingen ten voordeele van den veroordeelde vermag aan te brengen als hem billijk en rechtvaardig voorkomen.

Indien het hoofd van gewestelijk bestuur zulks in het belang van de rechtsbedeeling noodig acht, kan hij het vonnis vernietigen en een nieuwe behandeling van de zaak gelasten door een inheemsche rechtbank met an-

*) Zie blz. 20.

*

Sluiten