Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dere of meer leden dan die, welke hef vonnis heeft gewezen.

Het hoofd van gewestelijk bestuur heeft deze zelfde bevoegdheid f.a.v. vonnissen, waarbij vrijheidstraf voor één jaar of minder, dan wel geldboete van f 100,'—> (één honderd gulden) of minder is opgelegd, zoolang het vonnis nog niet is ten uitvoer gelegd.

In burgerlijke zaken wordt, indien een der partijen binnen veertien dagen na van de uitspraak kennis genomen te hebben, den wensch daartoe mondeling of schriftelijk aan den voorzitter of leider der rechtbank te kennen geeft, een over een geschilwaarde van meer dan f 100,— (één honderd gulden) loopend vonnis eener inheemsche rechtbank niet ten uitvoer gelegd dan na bekrachtiging door het hoofd van gewestelijk bestuur, dat bevoegd is het vonnis te vernietigen en een nieuwe behandeling van de zaak te gelasten door een rechtbank met andere of meer leden dan die, welke het eerste vonnis heeft gewezen.

Het hoofd van gewestelijk bestuur heeft de hem in de voorafgaande vier leden toegekende bevoegdheid alleen t.o.v. vonnissen, waartegen hoogere voorziening bij een inheemschen rechter of een inheemsche rechtbank niet of niet meer openstaat.

Het politiek contract bevat een dergelijke uitvoerige regeling niet. Opvallend is de redactie van art. 19 van het Asahan-contract, volgens hetwelk de rechtspraak geschiedt onder leiding en toezicht van het europeesch bestuur, volgens de godsdienstige wetten, volksinstellingen en gebruiken, voor zoover die niet in strijd zijn

Sluiten