Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d. Landócbapórechtópraak. Gevolgen van de nieuwe regeling.

Hoewel het resultaat van de eenigen tijd geleden met de zelfbesturen gevoerde besprekingen over de wijziging der politieke contracten nog niet bekend is, mag toch verwacht worden dat t.z.t. blijken zal dat hierbij ook de door de regeering voorgenomen toepassing der hier besproken beginselen op de rechtspraak der zelfbesturen aan de orde is geweest en dat deze toepassing in de naaste toekomst haar beslag zal krijgen. Indien deze verwachting werkelijkheid wordt, dan zullen dus in de politieke contracten —• en straks ook in de zelfbestuursregelen .—- de voornaamste bepalingen uit de evengenoemde ordonnantie op de inheemsche rechtspraak moeten overgaan en zal met name worden bepaald dat ook in de zelfbesturende landschappen het adatrecht, zoowel het materieele als het formeele, gehandhaafd blijft en dat daarnaast ander ■—«aanvullend —• recht kan voorkomen.

Het gevolg hiervan zal zijn dat alle tot dusver tot stand gekomen zelfbestuursverordeningen aan een nauwgezet onderzoek onderworpen dienen te worden. Alle daarin voorkomende bepalingen, die niet in overeenstemming blijken te zijn met het gehandhaafde adatrecht, dan wel niet passen in het nieuwe stelsel, komen voor afschaffing in aanmerking. Ik denk hier aan de verordeningen die aan gouvernementsrecht ontleend procesrecht bevatten en aan welker totstandkoming vergeefsche arbeid is besteed, omdat zij in de praktijk toch niet nageleefd worden. Voorts aan het in sommige land-

Sluiten