Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHEMA Bijlage II

BEVOEGDHEIDSGRENS BEVOEGDE RECHTERS

,,, , Asafinn Deli Bataksche streken , , 0 ,

Waardegrens /tsanan --- . —— 7- , „ Langkat Serdang Siak Sri Indrapoera Pelalawan Batoe Bara Kampar Kiri

Maleisen Onderhoorigheid Padang A. Deli. B. Karolanden. C. Simeloengoen

Bur- tot f 25,— A. de panghoeloe’s met onbeperkt h.b. op de hoofd- de zelfbestuurders behangerlijke panghoeloe’s. delen alle burgerlijke za-

zaken . de kerapatan balei koeta met onbeperkt h.b. op de ken. Van hun uitspraken is

kerapatan balei oeroeng. onbeperkt h.b. toegelaten

C. de dorpsrechtbanken met onbeperkt h.b. op de op de groote kerapatan.

kerapatan kitik.

van f 25,— tot f 50,— . • • • • A. de hoofdpanghoeloe’s met onbeperkt h.b. op de

kerapatan kitik.

van f 25,— tot f 75,— ..;••• C. de kerapatan kitik met onbeperkt h.b. op de kera¬

patan oeroeng.

van f25,— tot f 100,— ■■■■ B. de kerapatan oeroeng met onbeperkt h.b. op de

kerapatan balei radja.

tot f 50,— onderdistrichtsgerechten met h.b. op de districhtsge-

rechten indien waarde hooger dan f25,—.

van f 50,— tot f 100,— • ■ • A. de kerapatan kitik met onbeperkt h.b. op de kera¬

patan oeroeng.

van f 50,— tot f 500,— • • • districhtsgerechten met h.b. op de groote kerapatan

indien waarde hooger dan f 25,—.

van f75,— tot f 150,— C. de kerapatan oeroeng met onbeperkt h.b. op de

kerapatan na bolon.

tot f80,— districtsgerechtenmeth.b.

op de rol pangeran indien waarde hooger dan f 25,— of f50,—.

van f 80,— tot f 375,— • • • • rol pangeran met h.b. op

de groote kerapatan indien de waarde meer dan f 125,—.

van f 100,— tot f200, . • • • B. de kerapatan balei radja met onbeperkt h.b. op de

erkapatan balei radja berempat.

tot f 150,— kerapatan oeroeng met

h.b. op de groote kerapatan indien waarde hooger

dan f50,—. ,

tot f 250, de kleine kerapatan met de kleine kerapatan met

onbeperkt h.b. op de groo- h.b. op de groote kerapa-

te kerapatan. tan indien waarde hooger

tnt f 280 districtskerapatan met on- dan f 100,—.

’ beperkt h.b. op de groote

kerapatan.

tot f 375,— . • • ■ kerapatan rol Medan met

h.b. op de groote kerapatan indien waarde hooger dan f87,50.

tot f 500, districtsgerechten met h.b.

op de groote kerapatan indien waarde hooger dan f250,—.

tot f 625,— kerapatan rol Laboehan kerapatan radja met h.b.

Deli met h.b. op de groote op de kerapatan negri inkerapatan indien waarde dien waarde meer dan meer dan f87,50. f 125,—-.

onbeperkt meer dan:

a. f 100,—

b. f 150, . ■ A. kerapatan oeroeng met h.b. op de kerapatan doe¬

soen, indien waarde hooger dan f250,—. De laatste behandelt bovendien alle vorderingen door maleiers tegen bataks ingesteld.

c. f 200, C. b. de kerapatan na bolon.

B. c. de kerapatan balei radja berempat.

d. f250,— , de groote kerapatan. de groote kerapatan.

e. f 280,— . de 8roote kerapatan. 6, ƒ en ft de groote kera¬

patan.

ƒ. f375,— de groote kerapatan.

g. f 500,— de groote kerapatan. de groote kerapatan.

h. f 625,— kerapatan negeri met h.b.

op de kerapatan soeltan indien waarde hooger dan f1250,—.

(A. de panghoeloe’s met onbeperkt h.b. op de hoofd-

zaKen . panghoeloe’s.

Maximum straf: B. de kerapatan balei koeta met onbeperkt h.b. op

tot f 4,— boete de kerapatan balei oeroeng.

C. de dorpsrechtbanken met onbeperkt h.b. op de kerapatan kitik.

van f4,— tot f 10, boete. . . A. de hoofdpanghoeloe’s met onbeperkt h.b. op de

kerapatan kitik.

(B. de kerapatan balei oeroeng met onbeperkt h.b. op de kerapatan balei radja.

C. de kerapatan kitik met onbeperkt h.b. op de kerapatan oeroeng.

van f 10,— tot f20,— boete . . A. de kerapatan kitik met onbeperkt h.b. op de ke¬

rapatan oeroeng.

/A. de kerapatan oeroeng.

B. de kerapatan balei radja met onbeperkt h.b. op de

van f 20,— tot f 60,— boete . . J kerapatan radja berempat.

C. de kerapatan oeroeng met onbeperkt h.b. op de kerapatan na bolon.

rA. de kerapatan doesoen, die bovendien kennis neemt van alle strafzaken, waarin maleiers en bataks be-

meer dan f 60,— boete trokken zijn.

B. de kerapatan balei radja berempat.

. , .. IC. de kerapatan na bolon.

tot f 25,—boete en lichte misdrijven onderdistrictsgerechten met h.b. op de districtsgerechten indien boete hooger dan f 10.—.

van f25,— tot f 100, boete. . districtsgerechten met hb op de groote kerapatan indien boete hooger dan f50.—.

tot f 80,— (f 40,—) boete . . . districtsgerechten met h.b.

op kerapatanrol indien boete hooger dan f24,— of (f 16,—).

tot f 80,— en 1. kerapatan oeroeng met

h.b. op groote kerapatan indien boete hooger dan f24,—.

3 maanden hechtenis 2. kerapatan rol met h.b. kerapatan radja met h.b. kleine kerapatan met on-

op id. indien boete hooger op kerapatan negeri in- beperkt h.b. op de groote

dan f48,— of hechtenis van dien boete hooger dan kerapatan.

meer dan 2 mnd. f48,— of hechtenis van

meer dan 2 mnd.

van f 80,— (f40,—) tot f 120,—

boete Pangeranrol met h.b. op

8 dagen gev.str., 3 mnd. hechtenis de groote kerapatan in¬

dien hechtenis van meer dan 2 maand.

tot f 100,— en 3 mnd. hechtenis districtskerapatans, met districtsgerechtenmeth.b. kleine kerapatan met h b

onbeperkt h.b. op de groo- op de groote kerapatan op de groote kerapatan

te kerapatan. indien boete hooger dan indien boete hooger dan

f 50, • Geen hechtenis. f 50- en lichte misdrij¬

ven.

tot f 160,— en 3 mnd. hechtenis de zelfbestuurders met on¬

beperkt h.b. op de groote kerapatan.

onbeperkt meer dan:

a. f 80,— en 3 mnd. hechtenis . de groote kerapatan; bo- de kerapatan negeri en de groote kerapatan; bovendien alle zwaardere gevangenisstraf tot 1 jaar. vendien alle zwaardere

vrijheidstraffen dan de vrijheidsstraffen dan de

hierboven genoemde. hierboven genoemde.

b. f 100,— en 3 mnd. hechtenis . de groote kerapatan. de §(00te kerapatan; bo- de groote kerapatan, bo- de groote kerapatan; bovendien alle zwaardere vendien alle zwaardere vendien alle zwaardere

straffen dan de hierboven vrijheidstraffen dan de straffen dan de hierboven

genoemde. hierboven genoemde. genoemde.

c. f 120,— en 3 mnd. hechtenis . de groote kerapatan; bo¬

vendien alle zwaardere straffen dan de hierboven genoemde.

d. f 160—, en 3 mnd. hechtenis . de kerapatan sultan ge- de groote kerapatan; bo-

vangenisstraf van langer vendien alle zwaardere

dan 1 jaar. straffen dan de hierboven

genoemde.

Sluiten