Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage IV

BESLUIT VAN HET INLANDSCH ZELFBESTUUR VAN DELI

(Deze verordening is in bet maleiseb en bet nederlandscb uitgevaardigd. Alleen de nederlandscbe vertaling ie bier overgenomen.)

Overwegende dat het wenschelijk is t.a.v. de rechtspleging in burgerlijke zaken bij de Kerapatans in het Maleische gebied van het Landschap Deli eenige bepalingen vast te stellen met betrekking tot de behandeling dier zaken op de terechtzitting.

Heeft beslot en als vo lgt:

Artikel 1

Partijen kunnen zich desverkiezende doen bijstaan of vertegenwoordigen door gemachtigden tot dat einde van eene bijzondere schriftelijke machtiging voorzien, ten ware de lastgever in persoon tegenwoordig mocht zijn.

(Dit artikel ontbreekt in de regelingen voor Asahan en de Laboean-batoesche landschappen.)

Artikel 2

Wanneer de eischer, behoorlijk opgeroepen zijnde, niet ten bepaalden dage voor den Kerapatan verschijnt noch iemand van zijnentwege doet verschijnen, wordt de eisch voor vervallen gehouden en de eischer veroordeeld in de kosten, behoudens het recht om na voorafgaande betaling van de kosten zijn vordering opnieuw voor te brengen.

Sluiten