Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tuigen wenscht te staven, doch door de onwilligheid van dezen of uit anderen hoofde niet in staat is geweest om zich overeenkomstig het bepaalde bij artikel 1 door hem te doen vergezellen, bepaalt de Kerapatan eenen naderen rechtsdag, waarop het verhoor zal plaats hebben, en gelast dat de getuigen, die niet vrijwillig ter terechtzitting hebben willen verschijnen en voor zoover zij daartoe verplicht kunnen worden, door een bevoegd beambte tegen dien rechtsdag zullen worden opgeroepen.

(2) Eene gelijke oproeping geschiedt aan de getuigen wier verhoor door den Kerapatan ambtshalve is bevolen.

Artikel 9

(1) Wanneer de aldus opgeroepen getuige ten bepaalden dage niet verschijnt, wordt hij door den Kerapatan veroordeeld in de vergeefs aangewende kosten en in eene boete niet te boven gasinde vijf en twintig gulden.

(2) Hij wordt opnieuw te zijnen koste opgeroepen.

Artikel 10

(1) Indien de opnieuw opgeroepen getuige andermaal in gebreke blijft te verschijnen, wordt hij ten tweeden male veroordeeld in de vergeefs aangewende kosten en daarenboven in eene boete, niet te boven gaande vijftig gulden, en tot vergoeding der schade door zijn wegblijven aan partijen veroorzaakt.

(2) De President kan wijders bevelen dat de niet opgekomen getuige door de openbare macht voor den Kerapatan gebracht worde om aan zijne verplichting te voldoen.

Artikel 11

Indien de niet opgekomen getuige bewijst dat hij door wettige redenen verhinderd is geweest om aan de oproeping te voldoen, ontheft de Kerapatan hem na het afleggen zijner verklaring van de tegen hem uitgesproken veroordeelingen.

Gedaan te Medan, den lOden December '19.

Het Inlandsch Zelfbestuur van Deli.

Goedgekeurd:

Medan, den 10 Februari 1920.

De Gouverneur der Oostkust van Sumatra.

Sluiten