Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overeenkomsten in strijd met dat verbod aangegaan kunnen tegen bet inbeslagnemen niet worden ingeroepen.

Artikel 6

(1) De verkoop der roerende goederen geschiedt na tijdige bekendmaking volgens plaatselijk gebruik, door tusschenkomst van het vendu-departement of door zoodanige ambtenaren of beambten als daartoe bevoegd zullen zijn of worden verklaard, op de gewone voorwaarden in het openbaar aan den meestbiedende. Hij mag niet voor den achtsten dag na de inbeslagneming plaats hebben.

(2) De veroordeelde is bevoegd om de orde aan te wijzen naar welke de in beslag genomen goederen worden verkocht.

(3) Zoodra de opbrengst der verkochte goéderen zooveel bedraagt als de som waarvoor de ten uitvoerlegging geschiedt en de op den verkoop vallende kosten, wordt de verkoop gestaakt en worden de overige goederen onmiddellijk aan den veroordeelde teruggegeven.

(4) Indien gelijktijdig met roerende goederen onroerende goederen zijn in beslag genomen en geen der roerende goederen aan spoedig bederf onderhevig is, zal de verkoop met inachtneming van den aangegeven voorrang gelijktijdig geschieden, doch alsdan slechts na twee met een tusschenruimte van vijftien dagen op elkander volgende bekendmakingen, op de wijze in de voorgaande alinea's aangegeven.

(5) Bij inbeslagneming uitsluitend van onroerende goederen worden de in de voorgaande alinea genoemde formaliteiten op den verkoop daarvan toegepast.

(6) De rechten van den geëxecuteerde op de verkochte onroerende goederen gaan krachtens de toewijzing daarvan aan den kooper, op dezen over, zoodra hij aan de voorwaarden van den koop heeft voldaan. Van die voldoening zal hem door het vendukantoor dan wel door den ambtenaar of beambte met den verkoop belast een schriftelijk bewijs worden uitgereikt.

(7) Indien de geëxecuteerde weigert het onroerende goed te ontruimen, vaardigt de President een schriftelijken last uit op een tot het doen van exploiten bevoegd persoon om bijgestaan als bij het vorig artikel voor het leggen van beslag is voorgeschreven, desnoods met behulp van den sterken arm, het goed door den geëxecuteerde met de zijnen te doen ontruimen en ledig te maken.

Sluiten