Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(11) "Wanneer er niet genoeg roerende goederen gevonden worden, zullen op ambtshalve uit te vaardigen schriftelijken last van den President ook de onroerende goederen van den schuldenaar voor zooveel noodig op de in artikel 3 aangegeven wijze en met inachtneming van het bepaalde bij artikel 4 inbeslag genomen, met inachtneming van de bij het vorige artikel voorgeschreven formaliteiten, verkocht worden.

(12) De met de tenuitvoerlegging belaste persoon geeft onmiddellijk na den afloop daarvan kennis aan den President op wiens last hij hieft gehandeld.

Artikel 8

(1) Het verzet van den schuldenaar tegen de uitvoerlegging, zoowel in geval van beslaglegging op roerende goederen als van inbeslagneming van onroerende goederen, wordt door hem, die zich verzet, hetzij schriftelijk hetzij mondeling gebracht bij den President van de Kerapatan, die, wanneer het verzet mondeling wordt gedaan, daarvan aanteekening houdt of doet houden.

(2) De zaak wordt gebracht in de eerstkomende vergadering van den Kerapatan om door dezen na verhoor of behoorlijke oproeping van partijen, beslist te worden.

(3) Het verzet stuit of schorst de tenuitvoerlegging niet, tenzij de President op wiens last het beslag is geschied zulks gelast.

(4) Van dien last maakt hij melding op het verzoekschrift of op de door hem van het mondeling verzoek gedane aanteekening.

Artikel 9

De bepalingen van het voorgaande artikel zijn mede van toepassing op het geval dat een derde zich tegen de tenuitvoerlegging verzet op grond van beweerden eigendom der in beslag genomen goederen.

Artikel 10

De tot het doen van exploiten bevoegde personen en hun ressorten worden door het Inlandsch Zelfbestuur van Deli bij besluit aangewezen.

Sluiten