Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

enz., kan een getuige tijdens het vooronderzoek den eed worden afgenomen.

c. Indien uit andere bewijsmiddelen de schuld van beklaagde niet komt vast te staan, kan door de rechtbank of rechter beklaagde bevolen worden een eed af te leggen.

Bij weigering van beklaagde den eed af te leggen, wordt deze weigering beschouwd als een vermoeden van zijn schuld.

In burgerlijke zaken Artikel 5

a. De getuigen kan, ter bevestiging van hunne verklaringen, de eed worden opgelegd en zulks op verzoek van een der partijen, welk verzoek door de rechtbank dient te worden toegestaan.

b. De eischer kan gedaagde verzoeken een eed af te leggen, om de beslissing der zaak daarvan te laten afhangen.

De gedaagde heeft ook het recht zulks aan den eischer te verzoeken.

c. De gedaagde, die geweigerd heeft een eed af te leggen, of eveneens weigert eischer een eed te laten afleggen, terwijl de gedaagde zelf verzocht is een eed af te leggen, wordt in het ongelijk gesteld.

Evenzoo wordt eischer in het ongelijk gesteld, indien hij weigert den eed af te leggen, nadat eischer verzocht heeft, dat gedaagde den eed aflegt en gedaagde dezen eed aan hem terugwijst.

Artikel 6

Hij die onder eede, bedoeld in de art. 4 en 5 opzettelijk een valsche verklaring aflegt, wordt, als schuldig aan meineed, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaar.

Indien de onder eede valsche afgelegde verklaring, in strafzaken ten nadeele van beklaagde of verdachte strekt wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaar.

Gedaan te Kola Meimoen (Medan), den 2öen Juli 192 9.

Het Inlandécb Zelfbestuur van Dell.

Goedgekeurd.

JUedan, den löen Januari 1930.

De Gouverneur der Oostkust van Sumatra.

Sluiten