Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pleegd tegen den zelfbestuurder, diens wettige echtgenoote(n) of diens bloedverwanten tot in den derden graad.

b. artikel 284 x) in de gevallen dat de beide overspeligen of een hunner behooren tot de inheemsche bevolking van het gewest.

Artikel 4

De bepalingen die volgens het wetboek van strafrecht voor Nederlandsch Indië toepasselijk zijn op de ambtenaren in dienst van het gouvernement, gelden tevens ten aanzien van de ambtenaren in dienst van het landschap Batoe Bara.

Artikel 5

"Waar in meergenoemd wetboek van strafrecht gesproken wordt van „het hoofd van plaatselijk bestuur”, wordt daarvoor in de plaats gelezen „het bevoegde gezag”.

Laboehan Roekoe, den 15den Mei 1919.

Het Inlandsch Zelfbestuur vd.

Afedan, 5 Augustus 1919.

Goedgekeurd.

De Gouverneur der Oostkust van Sumatra.

De invoering van het wetboek van strafrecht op dezelfde wijze als in Batoe Bara, geschiedde in Asahan bij zelfbestuursverordening van 13 Juli 1919 no 29, goedgekeurd bij besluit van den gouverneur van S. O.-kust van 5 Augustus 1919.

1) Overspel.

Sluiten