Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage VIII

BESLUIT

VAN DE INLANDSCHE ZELFBESTUREN VAN BATOE BARA No 107

(Deze verordening ie in het maleiech en het nederlandech uitgevaardigd. Alleen de nederlandeche vertaling ie hier overgenomen.)

De Inlandeche Zelfbeeturen van Batoe Bara,

Gelezen het schrijven van den Gouverneur der Oostkust van Sumatra ddo. 30 Juni 1931 no 8868/4 en het schrijven van den Assistent-Resident van Asahan ddo. 17 Augustus 1931 no 7819/4.

Overwegende dat het wenschelijk is van de van Zelfbestuurswege plaats vindende preventieve hechtenisstelling van Landschapsonderhoorigen, regelen vast te stellen concordaat aan artikel 498 Rechtsreglement Buitengewesten.

Gelet op haar besluit van 15 Mei 1919 no 40 goedgekeurd door den Gouverneur der Oostkust van Sumatra ddo. 5 Augustus 1919.

Nog gelet op de adat.

Hebben besloten,

Vaet te etellen de navolgende verordening:

Artikel 1

Wanneer de Zelfbestuurders of daartoe door hen belaste personen bij de ondervraging gedurende het vooronderzoek van oordeel zijn dat er genoegzame grond bestaat tot vervolging van den door hen ondervraagden verdachte en dat het ten laste gelegde feit behoort tot de kennisneming van den kerapatan besar, kunnen zij in overleg met den Controleur van Batoe Bara gelasten dat de verdachte, wanneer deze

Sluiten