Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarde van Rotnain Rolland's persoonlijkheid verkondigd werd, verkochten jongelieden op straat zijn portret, zijn levensbeschrijving en tijdschriften aan hem gewijd.

Ik bleef even aarzelen te midden der menigte en begaf mij toen overweldigd door vele en stormachtige indrukken naar een verlaten koffiehuis, om die, zoo mij dat gelukken mocht, te verwerken.

Mijn leven lang heb ik verkeerd in de overtuiging, voortspruitende uit mijn aanleg en mijn opvoeding, dat voor ieder mensch en voor den kunstenaar in het bijzonder, de eenzaamheid het ideaal moest zijn en dat alléén van een hooge stilte uit een belangrijke arbeid verwezenlijkt kon worden. Een cultus voor den Eenzamen Man behoort tot de waarden, welke ik uit mijn jeugd gered heb. En het valt mij zwaar er afstand van te doen.

Kunst is een buitenissigheid en de kunstenaar een monstrum. Dit is geen persoonlijke opvatting, maar een feit dat ieder kind kan vaststellen. Op een millioen individuen wordt er misschien zoo nu en dan één kunstenaar geboren. Het kunstenaarschap is dus een uitzondering, als de parel in één van de ontelbare oesters. Ten allen tijde en overal zijn de kunstenaars zich van hun uitzonderingspositie bewust geweest en immer was hun gansche leven er op gericht de bijzonderheid van hun wezen te accentueeren en verder op te voeren. Zij verdedigden zich op die wijze tegen de grijze macht der velen, tegen de domme tyrannie der banaliteit. Dit is, in zijn opperste vorm, wat Thierry Maulnier noemt: ,,la bataille de l'homme pour défendre l'acces de sa propre personnalité".

Om zich te redden van een ondergang in de massa, hebben de vrygeborenen er steeds hun waardigheid in gesteld zich te onderscheiden. Hoe vollediger die onderscheiding doorge-

Sluiten