Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sche aangelegenheden op een intelligente wijze, dat wil zeggen: zonder vooroordeelen, gesproken wordt. Het verschil in de conversatie der beursmeneeren en de onze schuilt niet in de onderwerpen, welke ter tafel komen, doch uitsluitend in de manier en den toon, welken zij en wij bij de behandeling gebruiken. En de toon van een gesprek wordt weer uitsluitend bepaald door de mate, waarin de sprekers in hun woorden aanwezig zijn.

5

Vele auteurs maken zich te druk met zaken, welke hen niet aangaan. De politiek van den dag maakt hun het hoofd op hol. Of wie weet welke andere futiliteiten. In elk geval aangelegenheden, waartoe zij niet zijn voorbestemd, waartoe zi] niet gewapend zijn. Ik haalde in een gesprek hierover een uitspraak van Tolstoï aan, welke ik in het dagboek van Charles du Bos overgenomen vond. Tolstoï schreef 10 Februari 1895 in een brief aan dr. Makovitsky: ,,Le geniec estessentiellement ne pas pouvoir ne pas faire." Wie onzer wordt zóó gedrongen, dat hij met de beste wil van de wereld het schnjven niet zou kunnen laten? Ik ben dan ook volkomen ongevoelig voor de betoogtrant van de velen, die zitten te urmen over de „omstandigheden", welke hun het voltooien van meesterwerken onmogelijk maken. Is het mijn schuld, dat zij getrouwd en met kroost gezegend zijn; kan ik het helpen, dat zij hooge eischen aan het dagelijksch bestaan stellen? Ik zonder mijzelf waarlijk niet uit: het is best mogelijk, dat mij nog eenige werkstukken, waar ik mij niet over behoef te schamen, zouden gelukken, als ik maar

Sluiten