Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanzet. Vandaar dat de zoogenaamde helden en de kunstenaars hun eenige kracht en bestaansrecht putten uit de hoop op eeuwigheid, d.i. op een overwinning op den tijd.

9

De slaap is de voorproef of misschien juister: een schijnvorm van den dood; de dood is de eenige vorm van eeuwigheid waar niemand aan ontkomt en ook de eenige welke niemand wenscht. Vandaar dat de slaap niet naar waarde verheerlijkt wordt.

10

Het niet-zijn is collectief en wij met onze matelooze eigenwaan wenschen ons een individueele eeuwigheid; hetgeen er op neerkomt, dat wij tegelijkertijd zouden willen zijn en niet-zijn.

Bovendien is dat niet-zijn nog een fictie, omdat het alléén door het zijn, dat zoo vluchtig is, gedacht kan worden. Zoolang ik leef, vermag ik mij door redeneering en verbeelding een vage voorstelling van nietleven te vormen; doch wanneer ik met-leef en dus ook met-denk, kan ik de tegenstelling leven op geen enkele wijze, hoe vaag ook, verwezenlijken. Hierin schuilt de verkieselijkheid van het leven boven den dood.

Aangezien alle functies: denken, voelen, vermoeden, wenschen, droomen, verlangen, wachten, onherroepelijk verbonden zijn aan het feit van een persoonlijk ' bestaan, worden ze mèt het opheffen daarvan ook opgeheven. Een terugkeer is uitgesloten, omdat het nietbestaan geen enkele functie kan uitoefenen en dus tot

Sluiten