Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid het blijvende. Goddank dat we het nooit vinden! Want als we het vonden, zouden we door den druk ervan verpletterd worden.

13

Niets maakt ons zoo bekrompen en zelfzuchtig als een arbeid, die inspanning van alle krachten vergt. Al wat afleidt wordt als vijandig gevoeld en de teederste genegenheid moet het er tegen afleggen. Maar het ergste is, wanneer wij al werkende vergeten, dat elk resultaat onbestendig, ieder werk dus in laatste instantie monnikenwerk is. Vandaar mijn overtuiging, dat zonder een zekere mate van domheid niets tot stand komt.

14

Ik heb zeer duidelijk het besef dat ik nooit, wat ik gedaan of gemaakt heb, bewust wilde: het was immer de uitslag van een samenloop van omstandigheden, waarin ik, meestal ongewenscht, werd opgenomen en een functie verkreeg. De kunst des levens is niet binnen een vooropgezet schema volgens een even vooropgezet plan, bepaalde dingen te bereiken; doch het maximum van geestelijk en zedelijk voordeel te trekken uit iedere toestand, waarin men door het almachtig toeval geplaatst wordt.

r5

De politiek, waar zooveel hooggestemde tijdgenooten in op en onder gaan, is geen grillige liefhebberij, maar een bittere dwang.

Niet één bemoeit er zich mede uit roeping en met

Sluiten