Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22

Het onmiskenbaar welbehagen, waarmede Léon Daudet in zijn levendig en vluchtig werkje ,,La Tragique Existance de Victor Hugo" de panische vermaken des dichters beschrijft en herbeschrijft, is een typisch kenmerk van den senex voor wien doen door herdenken vervangen is.

Léon Daudet is een levensbeschrijver, die zijn stof door het sleutelgat verzamelt. Niemand is groot voor zijn kamerdienaar; vandaar dat Hugo er hier zoo bekaaid afkomt. De huisknecht heeft nu eenmaal, uit hoofde van zijn beroep, minder belangstelling voor de dichtkunst, dan voor wat er in alkoven en op zolderkamertjes al zoo geschieden kan.

Alles wat geld kost kan op het tooneel achterwege blijven en vervangen worden door iets wat in dit leven alles vervangen kan: de liefde. En uit die liefde, begin en einde van alle goede dingen, vloeit de rest vanzelf voort: de geestdrift van spelers en toeschouwers; de illusie, die van zakkengoed goudbrokaat maakt; de vreugde, die den arbeid tot een spel verheft.

24

Er bestaat een geheim verband tusschen het epische sentiment en de fresco. Terwijl het schilderij een typisch lyrische uiting is.

25

Er leeft in Giono inderdaad een diep en primitief natuurgevoel. Dat geeft den geur en de waarde aan

Sluiten