Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarde, de kracht en de schoonheid van de Commune systematisch trachten te verkleinen. Ik heb in mijn eigen kring dikwijls de opvatting gehoord, als zouden het niet veel meer geweest zijn dan „relletjes". Men weet blijkbaar niet, dat die enkele opstandige maanden ongeveer vijf keer zooveel menschenlevens geeischt hebben als de vele jaren van de groote Fransche Revolutie te samen. En bijna niemand geeft zich rekenschap van de wandaden van een Thiers, die zich als een laaghartige wreedaard vermeid heeft in een onnoodige en nuttelooze slachting van zijn eigen volk. De geestesgesteldheid van Thiers bestaat nog. Verklaarde niet onlangs een rechtsch volksvertegenwoordiger, dat hij in de Champs Elysées oneindig liever de stalen helmen van het Duitsche leger, dan de petten van het Volksfront zou zien? Maar de kleine, valsche Thiers handelde ook weer naar illustere voorbeelden. Altijd wanneer het Fransche volk opkwam voor zijn elementaire levensrechten heeft het den Geest van Coblenz tegen zich gevonden. Deze is geïncarneerd in de broers van Capet, die met Duitsch en Oostenrijksch geld tegen hun eigen landgenooten optrokken; in Thiers en in La Rocque.

78

De waarde van een kunstenaar wordt voor ons ten slotte toch alléén bepaald door de werking, welke hij in ons eigen leven heeft uitgeoefend. Wij zijn gaarne bereid aan te nemen, dat Goethe een groot man was, maar het blijft een zuiver mtellectueele vaststelling van geringe beteekenis zoolang wij niet met hart en ziel zijn grootheid ervaren hebben. Vandaar dan ook

Sluiten