Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat ieder eigenzinnig man met eenige belezenheid er voor eigen gebruik een litteratuurgeschiedenis op na houdt, welke aanzienlijk afwijkt van de officieele.

Welke waarde men verder aan eenig werk hecht wordt voor een groot deel uitgemaakt door de omstandigheden, waaronder men het leerde kennen. Zoo zijn er drie dichters, die in mijn jeugd, vóór mijn twintigste jaar, zulk een diepen indruk op mij gemaakt hebben, dat deze door het leven en den tijd thans nog niet uitgewischt is. Ik ben er van overtuigd, dat zij mijn bestaan voor een belangrijk stuk bepaald hebben en ze zijn zoo één geworden met mijn wezen, dat ik mij niet voor kan stellen hoe ik zonder hun werking geworden zou zijn. Deze dichters las ik in die prille dagen vrijwel dagelijks. Lezen is het ware woord niet: ik dronk ze, ik zoog ze in door al mijn poriën. En het is mij daardoor heden nog onmogelijk om een rustig objectief oordeel over hun oeuvre neer te schrijven, zooals het ook onmogelijk is om het eigen werk zuiver te schatten en met een stil gemoed te karakteriseeren. Van deze drie heb ik er één langen tijd niet ter hand genomen: Stefan George. Kloos echter begeleidde mij tot nu toe; doch het intiemst bleef ik met Verlaine verkeeren. Wanneer ik op welk uur van dag of nacht ook een zijner bundels ter hand neem, altijd weer vind ik er nieuwe ontroering in, een ontroering te inniger en te heerlijker, daar de herinnering aan mijn jeugd er onverbrekelijk mee verbonden is. Ik ben er zeker van dat Verlaine, zóó eenvoudig, zoo menschelijk, zoo zuiver, niets van zijn werking op het jonge geslacht van dit oogenbhk

Sluiten