Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aangezien er geen redelijk en fatsoenlijk schrijver meer binnen de derderijksgrenzen voorradig is, liet de kleine Goebbels Remarque, die aan de gestelde eischen van afkomst voldoet, polsen over een wederkeer naar zijn vaderland. Remarque's antwoord luidde: „Waarom zou ik naar Duitschland teruggaan op een oogenblik waarin vijftig miljoen Duitschers hunkeren om er uit te breken?"

Deze verstandige opmerking heeft men ter bevoegde plaatse naar waarde weten te schatten: ook Remarque is daarna de hooge eer der „uitburgering" ten deel gevallen.

87

Niets bewijst het moreel verval van heden zoo overduidelijk als het feit, dagelijks in duizend vermommingen waar te nemen: dat de simpelste en directste uitingen van een normaalwerkend geweten en verstand de toon en de strekking van opstandigheid verkrijgen, waardoor er eenige moed toebehoort ze openbaar te maken.

Wanneer men op een doodgewone wijze fatsoenlijk poogt te blijven, loopt men als dwarskop of schuinsmarcheerder in de gaten. Al wie woordbreuk pleegt of aanmoedigt heeft recht op de Eereparapluie en zij die daar tegen protesteeren hebben die juist veel meer noodig, om zich te beschermen tegen het speeksel van het grauw.

88

Voor Diderot, tot priester opgeleid, was in zijn eerste periode, die van Les Pensées philosophiques,

Sluiten