Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in al zijn levensuitingen bovenmate boeit en over wien wij nimmer genoeg te hooren knjgen en Prosper Mérimée, van wien wij niets wenschen of behoeven te weten ook al erkennen wij „Le Théatre de Clara Gazul", „La Doublé Méprise" en eenige novellen van zijn hand als hoogtepunten in het litteraire leven van de negentiende eeuw.

105

Ook al twijfelen wij aan het bestaan ervan, wij moeten zoeken naar een menschelijke constante: is er in het ongelijke een kern (wellicht slechts een schijn) van gelijkheid; in het wisselende één blijvend element? Het niet-actueele is altijd actueel. De menschelijke inborst verandert, maar onmerkbaar. En in de tijdrekening van het hart heeft een eeuw minder belang, dan een uur voor de wereld.

106

Wij behoeven niet te vreezen, dat wij, door ons aan de dagelijksche dingen te onttrekken, in onze taak ten opzichte van de gemeenschap te kortschieten. In onze afzijdigheid ligt de beteekenis van ons bestaan: door ons onverschillig te toonen voor de actualiteit met al wat dat woord aan ijdele opwinding insluit, geven wij op de duidelijkste wijze de onwaarde ervan aan.

107

Ik geloof dat de geschiedkundigen het eerherstel van de negentiende eeuw ter hand moeten nemen. Dat tijdperk werd hartstochtelijk belasterd door allen die

Sluiten