Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eeredienst?); doch als we eenmaal, zij het in bescheiden omvang, tot kathedraalbouw overgaan, raken het schilderachtige der improvisatie en de bekoring van het argelooze voor goed verloren. Er is niets zoo pijnlijk als de zotternij die zichzelf, na langzame voorbereiding, toch nog op zijn onverwachtst ernstig gaat nemen.

In de onmetelijke kinderkamer, die Engeland heet, misstaan die poppen bij nader inzien niet. En er ligt wel iets roerends in, wanneer wij ervaren hoe de domheid, mits zij hardnekkig genoeg blijkt, in staat is het afzichtelijke als een vorm van schoonheid te doen aanvaarden door millioenen onmondigen, die gelooven op om het even welk gezag. Die botte Gogen-Magog, alsof ze uit een ouderwetsche draaimolen afkomstig zijn, passen ten slotte wonderwel in het Engelsche leven, dat leeg, verstard, belachelijk, per slot van rekening toch immer een prettigen indruk maakt en, bescheiden en fatsoenlijk, zelfs te waardeeren valt, wanneer wij ons maar doordringen van de spelregels. Deze zijn afgeleid van de fundamenteele erkenning, dat het oude, alléén al omdat het oud is, onder alle omstandigheden als mooi, deugdrijk en van nut aanvaard, dankbaar aanvaard, behoort te worden. Wie probeert te redeneeren speelt valsch; kritiek gaat altijd tegen god en vaderland in en wordt dus uit den booze geacht; terwijl de twijfel natuurlijk onbetamelijk is in een omgeving door het verleden bepaald, een gezelschap door de dooden geregeerd. Vraagteekens zijn onvereenigbaar met den staat van gentleman. Evenals trouwens uitroepteekens. Wie een rein en rimpelloos gemoed heeft, behoort zich naar

Steenen voor Brood 7

1

Sluiten