Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit hunkeren naar een bestendigheid, zonder welke wij niet leven kunnen en die niet bestaat, geeft dramatische spanning aan de geschiedvorsching en wekt de toekomstidealen, waar alle onrust uit voortspruit en die de idealisten onverdragelijk en onverdraagzaam maken. Daarom leeft alleen hij zonder hoogere zorgen, die weet dat de woorden jaar en seconde verwaarloosbare graadverschillen aanduiden: tegenover oneindigheid en eeuwigheid verliest iedere indeeling van tijd en ruimte haar bestaansrecht.

Het zoeken naar wat duurt maakt ons ongedurig en de drang tot zelfbestendiging schept een kinderlijke hoogmoed waar wij ons zoo spoedig mogelijk aan ontworstelen moeten. Wie het goed met zich zelf meent leere iedere verteedering voor wat voorbij is, iedere verwachting omtrent wat komt, öp te geven. Paul Valéry zeide: „L'animal seul vit dans le présent , maar gelukkig zei hij ook: „Je ne sais rien de plus fou et cependant de plus vulgaire que de vouloir avoir raison", een uitspraak, welke ik gaarne bij de hand houd om alle meeningsverschillen te rechtvaardigen.

Zich bewust en uitsluitend op het oogenblik richten is dan misschien de nobelste en nuttigste wijze om het dier in ons, dat toch moeilijk te ontkennen valt, een plaats en functie in het levensbestel te geven. En in ieder geval zou deze concessie aan het bestiale hunkeren naar direct genot ons bestaan, bevrijd van gewetenswroeging over het verleden en vrees voor de toekomst, aanzienlijk veraangenamen. Op die wijze maken we ons zelf aan een projectielamp gelijk. De film, welke verbruikt is heeft geen beteekenis meer,

Sluiten