Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar daarom des te strenger wetten, welke geen lid dier gemeenschap straffeloos overtreedt. In de toonaangevende kringen is het al niet anders gesteld: zoolang men de spelregels stipt opvolgt, blijft men lid van de broederschap, ook al heeft men eenige kleinigheden of grootigheden op de kerfstok. Het verschil tusschen een reeds betrapten en een nog niet betrapten gauwdief, is gering. Wee echter hem die, al is hij kuisch als zilver en eerlijk als goud, juist uit dien hoofde weigert langer mee te goochelen en mee te deelen! Geen middel wordt gespaard om hem klein te krijgen en zoo dat niet lukt, onschadelijk te maken. Met laster en verdachtmaking brengt men het meestal een goed eind in de gewenschte richting.

Wie zich eenmaal in het gareel geschikt heeft, wordt er met kracht en geweld in gehouden. Een waarheid, eenmaal aanvaard en vastgelegd, is onaantastbaar geworden. Wie bij tijd en wijle neiging tot hernieuwd onderzoek voelt, toont daarmede de weldaden van een gevestigde orde niet te doorgronden, noch op prijs te stellen. Hem behoort iedere mogelijkheid om kwaad te stichten ontnomen te worden. Met het oog op dezulken heeft men elders quarantainestations, onder de naam van concentratiekampen, opgericht. In andere landen, nog niet zoo modern bijgewerkt, hunkert men naar zulke inrichtingen, welke inderdaad onovertroffen zijn om lijders aan levensangst van hun nachtmerrie, de kritiek, te verlossen.

Voor de opvatting, dat de waarde van een meening niet zetelt m de geldigheidsduur, doch uitsluitend in de heftigheid waarmede deze zich van ons meester maakt, in de vurigheid waarmede wij hem belijden,

Sluiten