Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

enkele wezenlijke waarde aan kunnen toekennen. En zélfs wanneer men met eerlijke middelen „iets" zou kunnen bereiken, moet toch eerst worden vastgesteld, of dat „iets" eerbiedwaardig is. Want mijn andere buurman die door vlijt, spaarzaamheid en inzicht van zaken een vermogen vergaart is al evenmin geschikt, om als exempel op het podium genoodigd te worden. En ik weiger mijn hoed voor hem af te nemen, gesteld dat ik zoo'n onding ooit op het hoofd duldde. Want al is deze buur ook nog zoo bekwaam en nog zoo rechtschapen, het einddoel van zijn streven: de rijkdom, verdient lof noch respect.

Volgens de opvatting, welke in deze door de belanghebbenden scheefgetrokken maatschappij overheerscht, zou hij die zijn leven offert aan het kankeronderzoek, waarbij hij zijn lichaam sloopt en zijn vermogen offert zonder tot een resultaat te komen, een mislukkeling zijn en bovendien nog een dwaas, die naar de geijkte modeformule de eischen van de sacrosante werkelijkheid ontkent. Maar de botte geestdrij ver die, te dom om een geweten aan te kweeken, dwars door onrecht, verderf en ellende, met leugens en geweld een roofstaat sticht, wordt door het masochistische burgerdom trillend van angst en dus van bewondering, tot Held uitgeroepen. En als het moet tot Redder der Menschheid op de koop toe. Het succes van zulke „helden" is in wezen en waarde gelijk aan het succes van wielrenners bij dienstboden, alleen duizendmalen vergroot en op zijn Amerikaansch ontgonnen. Wie zich daardoor mede laat sleuren, ontbeert het geringste zweempje critisch vernuft.

Sluiten