Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem immer na aan het hart is gebleven. En hij, dien men verweet god noch gebod te respecteeren, had een kinderlijke eerbied voor het leven. Gelijk bij alle hypochonders het geval is, werd de grondslag van zijn karakter gevormd door een matelooze liefde voor de menschen en het menschelijk bestaan, breeder: een genegenheid voor al het levende.

Frans Coenen heeft zich in een bestaan, dat iedere redelijkheid ontbeert, staande gehouden door afweer en hulpvaardigheid. Met een karaktervastheid, welke het sieraad van zijn leven was, heeft hij de zelfverzekerden die er komen willen, de begeerigen die op roem en rijkdom azen afgewezen, om zich met hart en ziel te kunnen wijden aan de twijfelmoedigen, de vernederden, de stillen in den lande. Hij stond immer klaar wanneer er nood gelenigd, pijn gestild moest worden, en niemand kan schatten, welke sommen gelds hij in diepe verborgenheid verbruikt heeft om te steunen en te helpen. Waarschijnlijk méér dan met een verstandig beheer in overeenstemming te brengen was. Maar deze ,,verstandsmensch"—kouden bitter, zei de burgerij — was nu eenmaal nooit verstandig, wanneer een beroep op zijn gemoed gedaan werd. Of dit geld al of niet op de juiste wijze besteed werd, raakte hem al even weinig als dank en ondank: het ware geven kent geen doel.

Vandaar ook dat weinig schrijvers zoo ontvankelijk waren voor de verlangens der jeugd. Hoeveel jonge schrijvers hebben zijn kamer in het Museum WilletHolthuyzen, die zij angstig en ootmoedig betraden, niet verlaten met een hart vol hoop, met den steun van een oprechte genegenheid. Groot Nederland

Sluiten