Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STENOGRAFIE EN EEN LEEMTE BIJ HET VOORTGEZET ONDERWIJS.

Nadeelcn van het Ieder, die den drang van onzen

Latijnsche schrift tijd naar vereenvoudiging en

besparing waarneemt, naar snelheidsvergrooting op elk gebied, verbaast zich er over, dat één middel van ,.verkeer zich van die sterke neiging niets schijnt aan te trekken, hoewel men zich er misschien het meest van bedient, namelijk het schrift.

Terwijl op elk gebied het menschelijk vernuft afgerekend heeft met verouderde hulpmiddelen, aanvaarden wij het als de natuurlijkste zaak, dat ons meer dan 20 eeuwen oude schrift ons dwingt onze gedachten op te teekenen volgens een methode, die meebrengt, dat voor het uitbeelden van één klank vele, soms zelfs 7, handbewegingen verricht moeten worden. Reeds in 1899 heeft de tegenwoordige Professor Dr. Hk. de Vries, Hoogleeraar aan de Universiteit van Amsterdam in het „Tijdschrift voor Onderwijs en Opvoeding (tweede jaargang) een beschouwing aan deze materie gewijd, waaraan het volgende wordt ontleend:

..Wij zitten nog altijd drie kwartier of langer zenuwjachtig en gehaast te schrijven, om een brief van vier middel,.matig groote bladzijden te vullen; en wanneer wij dan over,.lezen, wat wij geschreven hebben, zijn wij in twee of drie ..minuten daarmee klaar. Grooter wanverhouding tusschen „verrichten arbeid en het succes er van is niet denkbaar; het „is alsof wij met veel moeite en inspanning een zware ijzeren „brug zouden slaan over een rivier, om er een kinderwagen

Sluiten