Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„overheen te laten rijden, want ook dit zou voor negen „tienden overbodig werk zijn; alsof wij een grooten meubel„wagen zouden gebruiken, om een pakje te transporteeren, „dat wij met gemak in de hand kunnen dragen; want zoo „ongeveer is de verhouding tusschen een brief, in gewoon „schrift geschreven, en zijn inhoud. Het nuttig effect, zooals „de mannen der techniek het zouden noemen, is bij het „schrijven kleiner dan bij iedere andere menschelijke bezig„heid, en ten eenenmale onvoldoende voor de eischen van „den tegenwoordigen tijd."

Doel der Allerlei pogingen zijn aange-

Stenografie wend, om aan dezen misstand

bij één van de meest algemeen en veelvuldig verrichte menschelijke bezigheden een einde te maken en de stenografie heeft de oplossing van dat vraagstuk gebracht. Hoewel het Kortschrift reeds door de Antieken werd beoefend, werd het eeuwenlang in hoofdzaak gebezigd als hulpmiddel voor het opteekenen van het snel gesproken woord in vergaderingen. Duidelijk blijkt echter in den loop der eeuwen een streven, om de stenografie meer geschikt te maken voor algemeen gebruik. Daartoe was noodig, dat de stelsels eenvoudiger van constructie werden, waardoor de aanleer-tijd aanmerkelijk kon worden bekort en het stenogram een grootere mate van leesbaarheid zou verkrijgen, zonder dat nochtans het vermogen tot bereiking van een maximale snelheid verloren mocht gaan. Dat was geen eenvoudige opgave. Zonder af te dingen op de verdiensten van buitenlandsche vindingen, kan toch met stelligheid worden geconstateerd, dat een Nederlander er in geslaagd is (1896), het gestelde probleem tot een zeer gelukkige oplossing te brengen. Door groote scherpzinnigheid en strenge logica werd een sneller aan te leeren, veel eenvoudiger stelsel ontworpen, dat tengevolge van dien grooten eenvoud in leesbaarheid het Latijnsche schrift zeer nabij komt. In enkele

Sluiten