Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een uitgebreid dossier eenige stenografische aanteekeningen gevonden, die de gezochte bewijskracht tegen den beklaagde hebben opgeleverd. Het nut van de stenografie voor litteratoren wordt bevestigd door Bernard Shaw, Brehm, Charles Dickens en Emil Ludwig. De laatste twee prijzen het gebruik er van in geestdriftige bewoordingen aan. Een student verklaart, dat hij alleen door de stenografie zijn studie in zoo korten tijd heeft kunnen voltooien. Velen gebruiken de stenografie bij hun correspondentie; daarbij zijn allerlei beroepen, ambten en bedieningen vertegenwoordigd, als: hoogleeraar, inspecteur gymnasiaal en middelbaar onderwijs, lid van de Tweede Kamer, idem Provinciale Staten, arts, meester in de rechten, ingenieur, leeraar wiskunde, idem Nederlandsch, onderwijzer, drs. in de economie, dominee, pastoor, officier, student, arm • bezoekster, typograaf, handelsreiziger, leerling-monteur, rechercheur, ambtenaar, journalist en schrijver. Deze door haar bontheid al veelzeggende rij, die ongetwijfeld nog veel langer te maken ware, bedoelt slechts aan te toonen, dat niet alleen theoretisch de stenografie buiten den handel tal van toepassingen kan vinden, maar dat deze mogelijkheden reeds herhaaldelijk tot werkelijkheid zijn geworden, zij het dan ook dat het aantal dezer werkelijkheden nog steeds van te geringen omvang is.

Uit de vele verklaringen, die de juistheid van deze bewering bevestigen, volge hier een citaat uit een schrijven van Prof. Dr. C. F. A. van Dam, Hoogleeraar te Utrecht, luidende:

„Bij de voltooiing van een zeer omvangrijke publicatie „heb ik mij er rekenschap van gegeven, dat weinig dingen, „die ik in mijn jongenstijd heb geleerd, mij dagelijks zooveel „gemak en genoegen hebben verschaft als het kennen en gekegeld toepassen van de stenografie. Bij het opstellen van „alles wat ik schrijf, bij het redigeeren van mijn omvangrijke „correspondentie, bij besprekingen op belangrijke vergaderingen, kortom ieder oogenblik van den dag maak ik aan-

Sluiten