Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,,teekeningen in stenografie. Ik ben het daarom volkomen met ,,U eens, dat stenografie niet alleen van nut is voor hen. ,,die een werkkring op kantoor vinden, maar wel degelijk ook ,,voor anderen, b.v. voor wetenschappelijke werkers."

Behoud van de stenogra- De ervaring leert (om over te fische kennis en leesbaarheid gaan tot weerlegging van de van het schrift kenmerken beide andere bezwaren), dat goede opleiding. wie de stenografie goed heeft

leeren beheerschen, na jaren, waarin hij haar niet gebruikt heeft, haar dadelijk weer tot zijn volle beschikking heeft. Uitdrukkelijk moet daarbij de eisch worden gesteld, dat men de stenografie goed heefc leeren beheerschen. Deze eisch speelt een niet minder belangrijke rol bij de bespreking van het derde bezwaar, dat vaak genoemd wordt, n.1. de beperkte leesbaarheid. Ongetwijfeld is het derde bezwaar het gewichtigste der drie. Het wordt ook het meest geopperd en als het juist was, zou het een afdoend argument opleveren tegen het beweerde nut van de stenografie en haar hoogen graad van leesbaarheid, waarnaar geslachtenlang zoo volhardend is gezocht. Maar het is ten eenenmale ongegrond. Door tal van bewijzen staat vast, dat goede stenogrammen even snel gelezen kunnen worden als Latijnsch schrift, soms zelfs nog sneller; dat goede stenogrammen ook voor anderen zoo duidelijk zijn, dat geheele schoolklassen vlot kunnen teruglezen, wat in andere klassen snel is opgenomen. Ook het feit, dat Stenografie bij correspondentie wordt gebruikt, bewijst, dat haar leesbaarheid geen fictie is.

Slechte onderwijsresultaten Er moeten dus wel bijzondere en hun oorzaak oorzaken aanwezig zijn, wan¬

neer iemand zelfs zijn eigen stenogrammen niet, of slechts moeilijk, kan ontcijferen. Dit

Sluiten