Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bewijst echter niets ten nadeele van het gebruikte kortschriftstelsel, maar van de mate, waarin dit wordt beheerscht. Het is verder een bekend verschijnsel, dat kantoorbedienden, die uit hun eigen stenogrammen niet wijs kunnen worden, die van een collega, welke zuiverder geschreven zijn, vlot kunnen lezen.

Nu aangetoond is, dat tekortkomingen bij kantoorstenografen niet geweten kunnen worden aan het gebruiken van stenografie, maar juist aan het niet gebruiken er van, aan het geheel verminkt toepassen, mag als vaststaand worden aangenomen, dat het onjuist is, zich door individueele tekortkomingen te laten leiden tot generaliseeren. Maar dan rijst de vraag, waarom deze zóó veelvuldig voorkomen, dat de handel de grootste moeite heeft, bruikbare krachten te vinden onder de duizenden gediplomeerde werkzoekenden. Daardoor komt deze er haast van zelf toe, aan een algemeen verschijnsel te gaan denken, aan een nadeel, onverbrekelijk verbonden met het gebruikte middel, waarvan hij op die manier geen hoogen dunk krijgt.

Onjuiste publieke Ongetwijfeld moet het veel-

voorlichting vuldig voorkomen van een

manco bij hen, die zeggen, stenografie te kennen, geweten worden aan het feit, dat bij het stenografie-onderwijs commerciëele overwegingen zeer vaak een zoo enorme rol spelen, dat aan de eigenlijke didactiek en methodiek slechts een Asschepoestersplaats kan worden toebedeeld. Zoo wordt b.v. vooraf een opleidingsduur vastgesteld, die om tot de verbeelding van het publiek te kunnen spreken, vaak veel te kort gehouden wordt; en dat geldt dan voor iedereen, ongeacht aanleg, ontwikkeling en omstandigheden der leerlingen. Bij de concurrentie, die tusschen vele ondernemingen bestaat, heeft men blijkbaar een dergelijke voorspiegeling noodig. Nu worden lokmiddelen, zooals men wel eens aantreft in aanbiedingen als b.v.

Sluiten