Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Engelsch in een week" door geen enkel verstandig mensch au sérieux genomen. Bij de stenografie echter doorziet men het onlogische niet, dat er in schuilt, voor rijp en groen vooraf te fixeeren, hoe kort de opleiding zal duren. Men wordt in de meening gebracht, dat zich bij dat vak geen verschillen voordoen in aanleg en vorderingen der leerlingen. Deze meening is echter volkomen in strijd met de feiten. Niet alleen doen deze verschillen zich wel degelijk en in buitengewoon sterke mate voor, maar zelfs is bij de stenografie de kans er op grooter dan bij menig ander vak.

Analyse eener opleiding Want een steno-opleiding be-

voor Stenografie staat uit twee deelen, waar¬

door de gelegenheid voor ontsporingen verdubbeld wordt. Het eerste gedeelte omvat het bestudeeren en leeren toepassen van letters, letterverbindingen, verkortings-regels en woordverkortingen en het gebruik er van in samengestelde woorden. Het tweede gedeelte beoogt, de vorming in de hersenen van stenografische woordbeelden der gehoorde klankgroepen steeds sneller te doen geschieden. Zij, die van meening zijn, dat de vergrooting der stenografeersnelheid feitelijk een mechaniseeringsproces is, vergissen zich schromelijk. Zij is dat slechts voor een zeer gering deel, n.1. voor zoover het betreft het neerschrijven van letterteekens en van de meest voorkomende op zich zelf staande woordverkortingen. Maar dit is nog geen stenografeeren. Daarvoor wordt bovendien nog heel wat denkarbeid vereischt. Men moet zich n.1., alvorens te kunnen schrijven, eerst rekenschap geven van de juiste toepassing van verkortings- en verbindingsregels en van het al of niet gebruiken van woordverkortingen in samengestelde woorden. Daar komt nog bij, dat een stenograaf geen gramophoonplaat is, die louter mechanisch klanken vastlegt. Hij is een denkend wezen en hij zal slechts in staat zijn snel en juist op te nemen, wanneer hij het gedicteerde begrijpt. Bijgevolg

Sluiten