Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dwïjnen zal. En dat zou ook volstrekt niet mogen. Want als de leerling niet eerst in den geest het juiste woordbeeld heeft ontworpen, dan zal zijn snelschrift geen steno- maar een cacografie zijn.

Bovenstaande theoretische uiteenzettingen hebben ten doel. aan te toonen, dat nooit van te voren kan worden benaderd, veel minder voorspeld, hoeveel tijd er zal verloopen, voordat een zekere snelheid is verkregen. Dat is buitengewoon individueel en verschillen van tientallen van lessen doen zich daarbij voor; zélfs zijn er leerlingen, die nooit eenige snelheid behalen kunnen. In klassikaal verband zal dus slechts sprake kunnen zijn van het bereiken van een zekere snelheid in een vastgestelden tijd, wanneer de klas is samengesteld uit leerlingen, die intellectueel niet te groote verschillen vertoonen, en zelfs dan zullen achterblijvers even onvermijdelijk zijn als bij andere vakken.

Forceeren van schijn- Maar als commerciëele inzich-

resultaten ten te sterk overheerschen, dan

moeten zoo groot mogelijke klassen worden samengesteld zonder schifting der leerlingen. Tevens moet dit heterogene gezelschap, waarbij de onderlinge verschillen zich dus al heel sterk zullen accentueeren in een zelfden tijd voor een snelheids-diploma worden afgericht. Uit een oogpunt van reclame wordt deze tijd vanzelfsprekend zoo krap genomen, dat ze normaliter amper voldoende zou zijn voor de beste leerlingen. En toch moet, mee hetzelfde oogmerk, het aantal uitvallers, dat naar een lageren cursus wordt overgeplaatst, zoo gering mogelijk blijven. Met gewone middelen is natuurlijk dit onmogelijke niet te bereiken en daarom moest er iets gevonden worden, om aan deze viervoudige anomalie een schijn van practische uitvoerbaarheid te geven. En men heeft er twee middelen op gevonden. Het eerste is het toepassen van een opleidingsmethode, waarmede schijnresultaten kunnen worden geforceerd, en het

Sluiten