Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

duidelijk aan, hoezeer de heerschende meeningen omtrent de onleesbaarheid en het spoedig vergeten op dwaling berusten.

Zorg voor schrift Wanneer het ver'hoogen van

beheerscht resultaat. de snelheid geregeld wordt

naar de grootere gemakkelijkheid van schrijven als gevolg van betere beheersching van het schrift en niet omgekeerd het schrift achter de snelheid moet aanhinken, wanneer het tempo niet vlugger wordt opgevoerd dan de leerling met zijn gedachte kan volgen, dan blijft het noodzakelijke verband tusschen snelheid en zuiver schrijven bestaan. Dan blijft ook de leesbaarheid volkomen behouden, zoodat deze die van het Latijnsche schrift nabij komt, soms zelfs deze overtreft. Dan komt de theorie zoo muurvast in het geheugen, dat van verleeren, zelfs na veel jaren van onderbreken geen sprake is.

Schadelijke gevolgen van De schade, die het ergerlijke onderwijsverknoeiïng onderwijsbederf aan het aan¬

zien van de stenografie heeft toegebracht, is buitengewoon groot. Wat een zegen voor de menschheid zou kunnen zijn, wordt iets belachelijks en beklagenswaardigs. Maar niet alleen de stenografie zelf wordt er de dupe van, ook de vele duizenden teleurgestelde beoefenaars. Ten slotte is de geheele maatschappij er niet bij gebaat, dat, naast een niet onaanzienlijke kapitaalsvernietiging, het nut te loor gaat van een vak, waarvan zij zooveel voordeel zou kunnen hebben. En het ergste is nog, dat men er blijkbaar niet mee tevreden is, het publiek een geheel verkeerde opinie op te dringen omtrent de stenografie, wat betreft haar opleidingsduur, haar algemeen vormende waarde als onderwijs-vak, haar duurzaamheid en haar leesbaarheid, maar dat men zelfs den handel suggereert te twijfelen aan haar bestaansrecht.

Sluiten