Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar de wijze, waarop hij zelf en anderen zijn stenogram kunnen lezen. Een kostbare machine, die van andere mechanische hulpmiddelen wezenlijk afwijkt, omdat ze geen besparing aan arbeidskracht brengt, doch slechts een betere werkverdeling beoogt, is volmaakt overbodig. Want die verbetering is zonder eenige kosten te bereiken, alleen door bij het aannemen van personeel te verlangen, dat dit werkelijk stenografeeren kan.

Taak der Wanneer aldus het groote nut

overheid van de stenografie is aange¬

toond en de oorzaken zijn blootgelegd, die het vak in discrediet brengen, blijkt tevens, welke taak op de Overheid rust. Zij dient een achterstand in te halen in de onderwijs-wetgeving, door de stenografie officiéél de plaats toe te kennen, die haar nu reeds meet dan een kwarteeuw officieus is aangewezen door lagere organen. Voorts zou zij, zooveel in haar vermogen ligt, de verbreiding der stenografie in de hand dienen te werken, door zooveel mogelijk de daartoe geschikte personen in de gelegenheid te stellen haar tijdens de schoolopleiding te beoefenen en toe te passen. Met name bij het geheele voortgezette onderwijs zou haar een plaats moeten worden ingeruimd. Men werpe mij niet dadelijk tegen, dat dit onderwijs in verreweg de meeste zijner geledingen al zoo overladen is. dat men wel op vereenvoudiging, maar niet op uitbreiding mag aandringen. De hier voorgestelde uitbreiding is echter in werkelijkheid een vereenvoudiging. Zij kan bij de overige vakken zoo verbazend veel tijd besparen, dat zij zich zelf betaalt, zoowel financiëel, als technisch. Zij verlicht de taak van den leerling en vergroot dus het nut van zijn werk. Zij schenkt hem een bekwaamheid, die hem meer dan menige wetenschap in zijn geheele verdere leven van enorm nut kan zijn, welke richting hij ook kiest, en zij vergroot zijn kans van slagen. Reeds nu voelen de ouders van zeer vele leerlingen dit.

Sluiten