Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Groote belangstelling Waar de stenografie opge-

voor steno-onderwijs nomen is in het onderwijs-pro-

gramma als facultatief vak is het verblijdend en veelzeggend tevens, het hooge percentage waar te nemen van de leerlingen, die deze lessen volgen. Op een aantal Amsterdamsche H.B.S.en nemen van 65 c/( tot 95 °/c der leerlingen de hun geboden kans waar en profiteeren van de stenografielessen. De gelegenheid daartoe dien' echter sterk uitgebreid te worden. Aanpassing aan de eischen van de maatschappij is noodzakelijk om verstarring te voorkomen en om het Nederlandsche onderwijs te houden op het peil, waarop wij trotsch zijn het te hebben gebracht. De tegenwoordige stand van zaken is niet bijster overzichtelijk en wijst op een overgangstoestand.

Tegenwoordige stand Ofschoon de wet geen steno-

onlogisch grafie kent, hebben vele Ge¬

meentebesturen haar toch als leervak ingevoerd. Dat dit niet een erkenning inhoudt van de algemeen vormende waarde van de stenografie als onderwijsvak, noch van haar algemeen nut, blijkt uit het feit. dat alleen aanstaande handelsbedienden in aanmerking mogen komen, om les in dat vak te ontvangen. En van dezen krijgt slechts een klein gedeelte de gelegenheid daartoe. Want al degenen, die met bestemming voor kantoor hun opleiding zoeken aan scholen met algemeen vormend programma, leeren wel boekhouden, maar geen stenografie.

Overheid alleen kan en Maar wanneer wij aandringen

moet steno-onderwijs op invoering van de steno-

verbeteren* grafie bij het onderwijs, dan

spreekt het van zelf, dat de Overheid moet zorgen voor GOED onderwijs. Geen onderwijs, dat zijn ideaal zoekt in het najagen van een onbetrouw-

Sluiten