Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bare snelheid, maar één waarbij de practische bedrevenheid gebaseerd is op een degelijken ondergrond. Het bereikte resultaat zal niet minder, maar méér zijn bij een logische systematische en degelijke opleiding en bovendien veel duurzamer. De weg, dien de Overheid dient in te slaan om goed onderwijs zooveel mogelijk te bevorderen, is dezelfde, dien ze bij andere vakken pleegt te bewandelen, n.1. er op toe te zien, dat bevoegdheidsdiploma's alleen worden uitgereikt aan goed onderlegde personen. Verzorging van goed onderwijs behoeft en behoort echter niet te wachten op het tijdstip, dat de Overheid doordrongen is van haar taak, om de goede opleiding voor stenografie ook inderdaad te geven, waar die behoort te worden verstrekt. Integendeel, wanneer besloten wordt tot invoering van eenig onderwijsvak, dan moeten bekwame opleiders reeds beschikbaar zijn. Juist omdat de staat zelf geen onderwijs in stenografie laat geven, behoort hij er voor te zorgen, dat er bevoegde personen zijn, die dit buiten hem om kunnen verstrekken. Immers, thans zijn op particuliere lessen aangewezen al de leerlingen, die aanvulling zoeken voor hetgeen de school hun niet gegeven heeft, omdat deze zich in die richting nog niet heeft aangepast aan de eischen van het practische leven.

Particuliere examen- En dat het aantal dier leer-

exploitatie iingen zeer groot is, moge

blijken uit den omvang, dien het particuliere steno-onderwijs heeft gekregen. Daar niemand in staat is, bij de veelheid van diploma's der talrijke examineerende vereenigingen, vaak verlengstukken van onderwijs-instellingen, het kaf van het koren te scheiden, moet de Regeering, zooals ze dat ook bij andere vakken doet, de les-zoekenden een betrouwbaren wegwijzer verschaffen. Zij is krachtens wet (artikel 195 v. d. Grondwet) en traditie de eenige onaantastbare instantie, die bevoegd is, een onderzoek naar de bekwaamheid van leeraren in te stellen. Het

Sluiten