Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

officiëele bevoegdheid erkend het diploma van één vereeniging, welker onafhankelijkheid boven allen twijfel verheven is en welker examens door de meest vooraanstaande, onpartijdige en zeer deskundige vakmenschen worden afgenomen. De diploma's worden voorzien van een regeeringsstempel. Een soortgelijke oplossing zou ook voor ons land mogelijk zijn, omdat de bedoelde vereeniging een afdeeling is van een organisatie, die in Nederland haar hoofdzetel heeft.

Zonderlinge Maar welke oplossing de

toestanden regeering ook het meest wen-

schelijk acht, in ieder geval is het noodig, dat het particulier initiatief wordt verdrongen van een terrein, dat niet het zijne is. Elk willekeurig groepje opleiders kan op den huidigen dag een vereeniging stichten tot het afnemen van examens. Dat daarvan druk gebruik wordt gemaakt, blijkt wel uit het feit, dat het aantal van deze vereenigingen en vereenigingetjes voor één systeem de dubbele cijfers reeds lang heeft bereikt en nog steeds stijgt.

Hoewel het voor ieder duidelijk is, dat examen-vereenigingen alleen kunnen worden opgericht door personen, die leerlingen opleiden, is het toch merkwaardig, dat sommige opleidingsgroepen den engen samenhang met de door hen zelf, onder zeer neutraal aandoenden naam, gestichte vereenigingen. categorisch ontkennen. Dit geeft te denken. Ieder, die zich in deze materie even verdiept, zal onwillekeurig op de volgende vraag stuiten: Hoe komen zooveel personen, welke in de praktijk absoluut onbruikbaar blijken, aan een diploma, dat hen practisch geschikt verklaart? Zelfs bij het best ingerichte examen zullen de candidaten, die op het nippertje geslaagd zijn, wel eens sterk kunnen tegenvallen. Dergelijke uitzonderingen bewijzen echter niets ten nadeele van het examen op zich zelf. Maar wanneer de praktijk zich hoofdzakelijk ongeschikte gediplomeerden ziet voorgezet, wanneer bij een sollicitatie de candidaten, in het bezit van hetzelfde

Sluiten