Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kan een examen voldoende betrouwbaarheid waarborgen, als persoonlijke belangen van ondernemers, die soms achter den vereenigingsvorm schuil gaan, moeten worden ontzien? Men verlieze niet uit het oog, dat het slagen van groote aantallen candidaten mooi reclame-materiaal vormt.

Leeraarsdiploma's in ruimen Maar er is meer, en erger! De voorraad voorhanden vereenigingen reiken alle, zon¬

der uitzondering, ook leeraarsdiploma's uit. Nu wordt het dus zelfs nog mogelijk, in het diplomeeren van leeraren een middel te vinden, om grooter toeloop naar de praktijkexamens te krijgen. Daarin schuilt het gevaar, dat deze diploma's met meer kwistigheid worden verspreid dan voor bevordering van goed onderwijs wenschelijk is. Bovendien kan dat diplomeeren van leeraren dienstig zijn, om personen aan de vereeniging te binden, door ze met een plaatsje in de examencommissie te vereeren. Wordt dit aanbod niet aanstonds na het slagen voor leeraar gedaan, dan bestaat het gevaar, dat andere vereenigingen vóór zullen zijn, of... dat er een nieuwe ontstaat, enz. enz. Hoe kan onder toestanden, waar zulke mogelijkheden niet absoluut uitgesloten zijn, op de kwaliteit der candidaten worden gelet? De kwantiteit bepaalt, evenals bij de opleiding, ook hier het succes. En zoo wordt tot schade van vak en docenten de toekomst opgeofferd aan het heden.

Overheidszorg, waarborg Een waarborg, dat de op voor onpartijdigheid papier zoo fraai gestelde exa-

meneischen ook inderdaad worden nageleefd, kan alleen verkregen worden, wanneer de Overheid zich met deze examens gaat bemoeien. Daartoe staan haar 2 mogelijkheden open:

le. Zij trekt het geheele examenapparaat aan zich, of

stelt dit onder haar controle.

2e. Zij bepaalt zich slechts tot het regelen van de onderwijsbevoegdheid.

Sluiten